Certyfikacja LEED / biurowiec w Gdańsku

Ekologia to bardzo modne dziś słowo. W określeniu wytycznych, na czym powinno polegać projektowanie inwestycji spełniających określone założenia środowiskowe pomaga system certyfikacji LEED – restrykcyjnego amerykańskiego systemu certyfikacji zielonych budynków.

Na czym polega ten system i jakie wymagania musi spełnić projekt (również inwestor/deweloper), żeby uzyskać certyfikację?

LEED stanowi skrót od Leadership in Energy and Environmental Design (Prymat w Projektowaniu Energetycznym i Środowiskowym). Jest to uznany międzynarodowo system certyfikatów budownictwa ekologicznego zapewniający zewnętrzne niezależne potwierdzenie, że budynek lub wspólnota zostały zaprojektowane i zbudowane z wykorzystaniem strategii skierowanych na poprawę wydajności we wszystkich istotnych aspektach, do których należą: oszczędność energii, wydajne gospodarowanie wodą, redukcja emisji CO2, poprawa jakości środowiska wewnętrznego, oraz rozsądne zarządzanie środkami naturalnymi, jak też wrażliwość na wpływ budynku na codzienne funkcjonowanie oraz życie społeczne i ekologiczne. LEED zapewnia certyfikat wystawiany przez niezależną firmę: Green Building Certification Institute (GBCI.org – Instytut Certyfikatów Budownictwa Ekologicznego), gwarantujący, że budynki z certyfikatem LEED powstają zgodnie z tymi wytycznymi.

Rozwiązania chroniące środowisko wynikające z wymogów LEED przewidziane na etapie planowania przedsięwzięcia są m.in. następujące (na przykładzie biurowca Alchemia w Gdańsku):

Zrównoważone zagospodarowanie terenu

Lokalizacja w punkcie, gdzie większość podstawowych usług typu: sklepy, fryzjer, lekarz, lekarz stomatolog, kina, restauracje są w promieniu 800m i można do nich dotrzeć pieszo. Dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej.

Alternatywnie można jeździć rowerami: szatnie rowerowe i prysznice dla rowerzystów – zachęcanie do korzystania z rowerów poprzez zapewnienie w budynku odpowiedniego wyposażenia.

Jeśli już koniecznie ktoś musi jeździć samochodem to: uprzywilejowania dla posiadaczy samochodów niskoemisyjnych/energooszczędnych – lokalizacja miejsc postojowych blisko wejść do budynków lub zniżki w opłatach za parkowanie przez co najmniej dwa lata.

Zaprojektowanie obszaru przedsięwzięcia tak, by utrzymać naturalne przepływy wód deszczowych poprzez wspomaganie przenikania. Wyznaczenie zielonych dachów z roślinnością, przepuszczalnych nawierzchni, a także innych środków w celu zminimalizowania ilości nieprzepuszczalnej powierzchni. Ponowne wykorzystanie wody deszczowej do celów niekonsumpcyjnych, takich jak nawadnianie krajobrazu – wprowadzenie zbiornika retencyjnego.

System oświetlenia odcinający światło w biurach o 23:00, zostaje światło konieczne ze względów bezpieczeństwa, zainstalowane są czujniki obecności; cel: zminimalizowanie ilości światła niepożądanego pochodzącego z budynku lub całego terenu oraz redukcja łuny by zwiększyć dostęp do nocnego nieba, poprawić widoczność w nocy poprzez redukcję blasku oraz redukcję wpływu istniejącego zagospodarowania świetlnego na funkcjonowanie lokalnego środowiska naturalnego nocą.

Aby zmniejszyć wyspy ciepła w celu zminimalizowania oddziaływań na mikroklimat oraz środowisko życia ludzi, roślin i zwierząt użyte zostają pokrycia dachowe o wysokim współczynniku odbicia słonecznego (SRI=co najmniej 29), zastosowane są zielone dachy oraz elementy architektury krajobrazu (drzewa) zapewniające cień; 100% powierzchni utwardzonej wykonane z jasnego betonu/kostki chodnikowej o SRI co najmniej 29.

Redukcja zanieczyszczenia terenów sąsiednich działek i powietrza podczas czynności budowlanych: kontrola erozji gleby oraz kontrola ilości pyłu w powietrzu (zraszanie placu budowy w upalne dni, przykrycie wykopu folią, bale słomy wzdłuż ogrodzenia).

Przeszkolenie najemców w zakresie wprowadzania zasad zrównoważonego projektowania oraz budowania w pomieszczeniach przez nich zajmowanych. Wydanie ilustrowanej broszury, która zapewni najemcom następujące informacje o projekcie i budowie: opis zrównoważonego projektowania i wykonawstwa wpisany w plan zagospodarowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz cele zrównoważonego rozwoju przedsięwzięcia, w tym na przestrzeniach najemców.

Oszczędne gospodarowanie wodą

Zastosowanie strategii, które łącznie zużywają co najmniej o 20% mniej wody niż wskazują kalkulacje przewidywanego zużycia wody dla danego budynku (nie wliczone nawadnianie). Obliczenia są oparte na szacunkowym zużyciu wody przez najemców.

Zmniejszenie wytwarzania ścieków oraz zapotrzebowania na wodę pitną: zmniejszenie o 50% zużycia wody pitnej przy systemie odprowadzenia ścieków w budynku za pomocą hydrooszczędnego wyposażenia (np. toalet, pisuarów) lub użytkowania wody niezdatnej do picia np. do nawadniania zieleni, a w efekcie: zmniejszenie o 50% zużycia wody pitnej do nawadniania (hydrooszczędna architektura krajobrazu).

Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego, zbierającego wodę deszczową z dachów, który może dostarczyć wodę potrzebną do nawadniania całego terenu, a także dostarczenie 50% wody stosowanej w toaletach.

Energia w budynku

Cel: zminimalizowania użycia energii w budynku. Wykazanie co najmniej 10% zwiększenia poziomu wydajności energetycznej w porównaniu ze scenariuszem odniesienia wydajności budynku, w celu redukcji środowiskowych oraz ekonomicznych efektów nadmiernego zużycia energii. Punkt odniesienia wydajności budynku zostajie obliczony przy użyciu modelu symulacji komputerowej dla całego przedsięwzięcia budowlanego (model zakłada dwa budynki – jeden w normalnym trybie zużycia energii, drugi z zastosowaniem oszczędnych rozwiązań).

Zmniejszenie ubytku ozonu w stratosferze: w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodzeniowych (HVAC) nie korzystanie z substancji chłodzących opartych na chlorofluorowęglowodorach (CFC).

Regularne monitorowanie zużycia energii w budynku – zamieszczenie w podstawowym projekcie budowlanym centralnie monitorowanej elektronicznej sieci pomiarowej, która będzie mogła być rozbudowywana tak, by objąć przyszłych użytkowników. Stworzenie planu pomiaru i weryfikacji zużycia energii, który dokumentuje i doradza przyszłym użytkownikom co do możliwości i sposobów jej wykorzystania.

Materiały i surowce

Zapewnienie łatwo dostępnego obszaru lub obszarów do gromadzenia i przechowywania materiałów do recyklingu dla całego budynku.

Użycie materiałów budowlanych pochodzących z recyclingu – zwiększenie popytu na materiały budowlane, które zawierają materiały pochodzące z recyklingu, zmniejszające tym samym wpływ wydobycia i przetwarzania materiałów pierwotnych.

Użycie materiałów budowlanych pochodzenia regionalnego – zwiększenie popytu na surowce i materiały, które są wydobywane i wytwarzane w regionie, tym samym wspieranie wykorzystania lokalnych zasobów i zmniejszenie wpływu na środowisko wynikającego z transportu.

Ponowne użycie gruzu i materiałów budowlanych z rozbiórki zamiast usuwania ich na składowiska odpadów lub w spalarniach.

Kontrola jakości powietrza we wnętrzach

Zakaz palenia w budynku poza wyznaczonymi miejscami dla palących.

Kontrola pobieranego powietrza – instalacja stałych systemów monitorowania w celu zapewnienia, że systemy wentylacyjne utrzymują minimalne wymagania projektu. Czujniki CO2 w garażu.

Dbanie nie tylko o komfort najemców ale także o komfort pracowników budowlanych. Opracowanie i wprowadzenie planu zarządzania jakością powietrza wewnątrz budynków przed oddaniem ich do użytkowania. Ochrona przechowywanych na miejscu i instalowanych materiałów chłonnych przed uszkodzeniem przez wilgoć. Jeśli zainstalowane na stałe systemy obsługi powietrza wykorzystywane są w trakcie budowy to będą one filtrować powietrze także w trakcie budowy. Wymiana wszystkich mediów filtracyjnych bezpośrednio przed oddaniem do użytkowania budynku.

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zapachowych, drażniących i/lub szkodliwych dla komfortu i dobrego samopoczucia instalatorów i użytkowników. Tylko materiały niskoemisyjne, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych: kleje, lakiery, uszczelniacze, farby, pokrycia, systemy podłogowe, drewno bez żywic na bazie mocznika formaldehydowego.

Kontrola źródeł zanieczyszczeń chemicznych oraz przemysłowych we wnętrzach.

Zapewnienie komfortu cieplnego i wilgotnościowego użytkowników. Podręczna kontrola nad klimakonwektorem przylegającym do biura, sali konferencyjnej lub miejsca pracy.

Wprowadzenie światła dziennego i widoków do regularnie użytkowanych części budynku, co wpływa korzystnie na komfort osób w nich przebywających.

Jak widać, system LEED nakładając na inwestora szereg obowiązków i ograniczeń w fazie projektowania i realizacji inwestycji, pomaga w osiąganiu wymiernych oszczędności w fazie jej eksploatacji.

Dane zebrane zostały na bazie inwestycji firmy Torus, będącej właścicielem kompleksu biurowego Alchemia w Gdańsku – Oliwie. Alchemia będzie pierwszym w Trójmieście zespołem biurowym z certyfikacją LEED.

…..

Więcej o LEED: http://leedcertification.wordpress.com/
Więcej o Torus i projekcie Alchemia: http://www.torus.gda.pl/

/wj/